ALGEMENE VOORWAARDEN


Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken.


Artikel 1 toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt. 
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard. 
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.


Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht


2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt. 
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen. 
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de onjuistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden. 


Artikel 3 Bieden


3.1 De koper kan in persoon bieden, tevens accepteert de veilinghouder biedingen: 
      - Schriftelijk
      - Telefonisch
      - Fax
      - E-mail
      - Internet, zowel voor de veiling als via de LiveBid. Let op! LiveBid wordt belast met 3% extra commissie, aankopen via Drouot, The Saleroom, Lot-tisimo, of Invaluable worden belast met 5% extra commissie, zoals vermeldt in artikel 3.6.
Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. Bij een gelijk bod van 2 schriftelijke bieders wordt het betreffende kavel toegewezen aan de bieder wiens bieding het eerst ontvangen is. 
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen. 
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijde het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien. 
3.4 Indien koper telefonisch of -indien mogelijk- elektronisch of via internet wil bieden, dient dit uiterlijk 24 uur voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen. Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de veilinghouder. 
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet. 
3.6 Alle biedingen zijn onderhevig aan een aankoopcommissie.
• Drieëntwintig procent (23%) commissie en €2 kavelgeld voor ieder gekocht kavel bij alle Postzegel- en Muntveilingen
• Vijfentwintig procent (25%) commissie en €2 kavelgeld voor ieder gekocht kavel bij alle Kunst en Curiosa- en Militariaveilingen
Kavels verkregen via LiveBid worden belast met 3% extra commissie.
Kavels verkregen via Drouot, The Saleroom, Lot-tisimo, of Invaluable worden belast met 5% extra commissie.


Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst


4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen. 
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een “sale room notice”) kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend. 


Artikel 5 verplichtingen koper


5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren. 
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen. 
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.


Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder


6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). 
6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld. 
6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder. 


Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester


7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de veiling behouden zich de volgende rechten voor: 
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren; 
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop; 
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen; 
d. kopen te combineren of te splitsen; 
e. kopen niet te gunnen of op te houden; 
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen; 
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen; 
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen; 
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander; 
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven; 
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen; 
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

 
Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht


8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van toepassing, het verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. 
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder. 
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten. 


Artikel 9 niet-tijdige betaling


9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen. 
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.


Artikel 10 ophaaltermijn


10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag. 
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen


11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van veertien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger. 
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen. 
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.


Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder


12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden. 
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. 
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. 
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico. 


Artikel 13 foto’s en illustraties


13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen. 


Artikel 14 diversen


14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen. 
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 


Geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken.


Artikel 1 toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de inbrenger/verkoper, hierna te noemen: “inbrenger”, waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en overige diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard. 


Artikel 2 overeenkomst van opdracht


2.1 De inbrenger geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingebrachte en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken (hierna ook: “voorwerpen”) te onderzoeken, te taxeren en ter veiling te verkopen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke opdracht door de veilinghouder. 
2.2 De inbrenger machtigt de veilinghouder om op naam van de veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden. De inbrenger kan uitsluitend voor het aan gaan van de overeenkomst een minimumprijs (limiet) afspreken. Bij het niet verkopen van gelimiteerde kavels worden kosten in rekening gebracht zijnde 10% van de limiet, met een minimum van €10 per kavel .
2.3 De ontvangst van voorwerpen verplicht de veilinghouder echter niet deze te verkopen of in veiling te brengen. Indien de veilinghouder de voorwerpen niet wenst te verkopen of in veiling te brengen, zal hij dit binnen vier weken nadat zulks wordt bepaald aan de inbrenger mededelen, hetgeen niet later zal zijn dan zes maanden na de totstandkoming van de opdracht.


Artikel 3 rechten en verplichtingen inbrenger


3.1 De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren. 
3.2 De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake. 
3.3 De inbrenger is op eerste verzoek van de veilinghouder verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens de veilinghouder te verstrekken met bewijsmaterialen onderbouwd. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake. 
3.4 De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen. 
3.5 Het is de inbrenger niet toegestaan op de door hem ingebrachte voorwerpen te bieden tenzij schriftelijk anders met de veilinghouder is overeengekomen. 
3.6 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen. 


Artikel 4 rechten veilinghouder


4.1 Het opnemen van voorwerpen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededeling met betrekking tot een voorwerp in de veilingcatalogus, via internet of op de website van de veilinghouder of in een brochure, staat uitsluitend ter beoordeling van de veilinghouder, die gerechtigd is deskundigen te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. 
4.2 De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de inbrenger met betrekking tot door of namens de veilinghouder gegeven adviezen betreffende de voorwerpen. 
4.3 De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een voorwerp ter verkoop zal worden aangeboden. 
4.4 Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning of opslag totaal te ontruimen, behoudt hij zich het recht voor voorwerpen van ontruiming uit te sluiten en tevens die voorwerpen die zijns inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voeren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken. 
4.5 Inbrenger verklaart dat de veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.


Artikel 5 terugname door inbrenger


5.1 Indien een voorwerp eenmaal ter veiling is aangeboden, kan het niet door de inbrenger worden terug genomen, tenzij de veilinghouder hiermee akkoord gaat. De inbrenger betaalt in dat geval 30% kosten (of minder indien de veilinghouder dat redelijk vindt) van de overeengekomen limiet of, indien geen limiet is overeengekomen, van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor de veilinghouder het voorwerp taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten alsmede BTW. 
5.2 Indien de inbrenger niet tevreden is met de in lid 1 bedoelde taxatie kan hij hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaats hebben door drie op het vakgebied van het voorwerp toegelaten RegisterMakelaars of RegisterMakelaar-Taxateurs dan wel gecertificeerde taxateurs of makelaars waarvan één benoemd wordt door de veilinghouder, één door de inbrenger en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waarde na hertaxatie zal deze afwijkende waarde bindend voor de veilinghouder en inbrenger van toepassing zijn voor de toepassing van dit artikel. 


Artikel 6 commissie


6.1 In geval van verkoop van de voorwerpen ter veiling bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde commissie maximaal 22,5% van de som waarvoor is verkocht (de “hamerprijs”) en €2 kavelgeld per verkocht kavel verhoogd met eventueel toepasselijke BTW tenzij schriftelijk anders met de veilinghouder is overeengekomen.


Artikel 7 terugnameverplichting veilinghouder


7.1 De inbrenger is ermee bekend dat de veilinghouder zich in zijn verkoopvoorwaarden, zijnde de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper, tot het volgende bereid heeft verklaard: 
“Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus uitgesloten, is – behoudens een aantal in de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken genoemde gevallen – de veilinghouder bereid om geveilde voorwerpen tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.” 
7.2 De inbrenger machtigt onherroepelijk de veilinghouder, bij naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koopprijs en veilingkosten. Door de ontbinding van de koop geldt het voorwerp of de voorwerpen als onverkocht in de zin van artikel 11 van deze voorwaarden. 


Artikel 8 betaling aan inbrenger


8.1 De veilinghouder betaalt aan de inbrenger de opbrengst van de verkoop verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten en lasten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissies, keurvorsten, eventuele verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te noemen: “vergoeding”, mits de veilinghouder de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op de terugnameverplichting van de veilinghouder is gedaan in de zin van artikel 7 van deze algemene voorwaarden, welk beroep door de veilinghouder is erkend en geen ontbinding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
8.2 Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen acht weken na de verkoop, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
8.3 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de veiling aan alle ter geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.


Artikel 9 gevolgen ontbinding door koper


9.1 In het geval er sprake is van terugname als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden of de koopovereenkomst met de koper om andere redenen ontbonden of vernietigd wordt, ongeacht wanneer dit geschiedt, dan is de veilinghouder gerechtigd om het eventueel reeds aan inbrenger ter zake betaalde bedrag of vergoeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door de veilinghouder geleden schade en kosten, waaronder ook rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.


Artikel 10 gevolgen ontbinding door veilinghouder


10.1 De inbrenger is ermee bekend dat de veilinghouder zich in zijn verkoopvoorwaarden, [zijnde de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper,] het recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niet tijdig afhaalt, de koopovereenkomst te ontbinden. Als de veilinghouder om deze reden de koopovereenkomst ontbindt is hij gerechtigd het betrokken voorwerp of de betrokken voorwerpen te herveilen dan wel de overeenkomst van opdracht te ontbinden. Dit laatste zal hij binnen 90 dagen na het ontbinden van de koopovereenkomst aan de inbrenger kenbaar maken. 
10.2 De inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van de veilinghouder om zijn schade en kosten in het geval zich een in lid 1 bedoelde situatie voordoet op de koper te verhalen. Tevens erkent de inbrenger het recht van de veilinghouder om naar zijn eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan. 


Artikel 11 niet-verkochte voorwerpen


11.1 De veilinghouder is onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte voorwerpen bij een volgende veiling opnieuw te verkopen, hierna te noemen: “herveilen”, dan wel deze gedurende een periode van tien dagen na de veiling alsnog te verkopen. Dit echter alleen indien die verkoop na de veiling (“aftersale”), kan plaatsvinden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat tenminste gelijk is aan de verkoopprijs verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten, waarop de inbrenger recht zou hebben gehad indien het voorwerp ter veiling voor de voor die veiling geldende limiet zou zijn verkocht tenzij met de inbrenger alsnog voor het onverkochte voorwerp een lagere limiet ten behoeve van de aftersale wordt afgesproken. 
11.2 Bij een dergelijke verkoop na de veiling blijven de rechten en verplichtingen van inbrenger en veilinghouder uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort gelden zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling. 
11.3 Op de verkoop in herveiling of aftersale is het gestelde in deze algemene voorwaarden weer geheel van toepassing. Indien voorwerpen onverkocht blijven –ongeacht de redenen daarvoor- is de veilinghouder gerechtigd redelijke (ophoud)kosten in rekening te brengen waaronder de in artikel 8.1 genoemde kosten.


Artikel 12 transport/opslag/verzekering voorwerpen


12.1 Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot ter verkoop ingebrachte voorwerpen mogen door de veilinghouder worden afgevoerd of vernietigd, tenzij uitdrukkelijk door de veilinghouder met de inbrenger anders overeengekomen. 
12.2 Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen voorwerpen zijn verzekerd voor de waarde volgens ontvangstbewijs dan wel voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, vermissing en beschadiging zolang zij zich in zijn veilinggebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden. De inbrenger is gerechtigd een ontvangstbewijs te vorderen voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen voorwerpen waarop is aangegeven welke waarde de voorwerpen bij ontvangst naar het voorlopig oordeel van de veilinghouder vertegenwoordigen. 
12.3 De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven voorwerpen en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger. 
12.4 Voorwerpen welke aan de veilinghouder zijn gezonden of afgegeven en niet door de veilinghouder ter verkoop worden aangenomen en niet in bewaring worden gehouden, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender op diens kosten aan hem worden teruggezonden. 


Artikel 13 aansprakelijkheid veilinghouder


13.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc. behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden. 
13.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. 
13.3 De veilinghouder is verder nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. 
13.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico. 


Artikel 14 aanvullende rechten en verplichtingen inbrenger/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen /dienstverlening op afstand


14.1 Indien tussen de veilinghouder en de inbrenger/ natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de veilinghouder georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de veilinghouder en consument tot en met het sluiten van de 
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende. 
14.2 Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de inbrenger/natuurlijk persoon (consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de veilinghouder. De inbrenger/natuurlijk persoon (consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de veilinghouder met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken.

 
Artikel 15 diversen


15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen inbrenger en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen. 
15.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.3 Alle geschillen ter van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de inbrenger gesloten overeenkomst, de totstandkoming van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de inbrenger. 

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services.